Polityka prywatności

O nas

Administratorem danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO SZWEDZKO - POLSKIE "ALUCOLOR" sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 6, 84-230 Rumia, NIP: 5830007778 (zwane dalej: „ALUCOLOR”).

Postanowienia ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie *.alucolor.pl. Dbamy, o to by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.

Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Aluculor może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze, co odbywa się, w zależności od  charakteru danych – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez ALUCOLOR:

 • w przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a użytkownikiem serwisu.

W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu. ALUCOLOR przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu. Brak podania danych przez użytkownika serwisu może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.

W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło.

Dane zawarte w formularzach, przekazane ALUCOLOR przez użytkownika serwisu, mogą być przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z ALUCOLOR w związku z realizacją przez niego celów określonych powyżej.

Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających  z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez ALUCOLOR także  w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.

Użytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650).  W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie, poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres ALUCOLOR (alucolor@alucolor.pl )stosownego żądania wraz  z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej lub też innym podmiotom, z którymi ALUCOLOR w takim zakresie współpracuje.

Dane osobowe użytkowników serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne  z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.

Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, ALUCOLOR może odmówić usunięcia danych osobowych niezbędnych do zablokowania możliwości n ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Odmowa usunięcia danych osobowych użytkowników serwisu przez ALUCOLOR może również nastąpić w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

W wypadkach prawem przewidzianych ALUCOLOR może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.

ALUCOLOR zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych  z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. ALUCOLOR może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy  i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących  i wychodzących z konta systemowego.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
 • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ALUCOLOR. 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie ich dalsze przechowywanie może być wykonywane jedynie  z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

Jakie prawa Państwu przysługują

Każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych 
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ALUCOLOR potwierdzenia,  czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ALUCOLOR dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.
 2. Prawo do sprostowania danych 
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ALUCOLOR niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ALUCOLOR niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a ALUCOLOR ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ALUCOLOR ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • Kiedy dane są nieprawidłowe - na czas do ich poprawy;
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ALUCOLOR są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 5. Prawo do przenoszenia danych 
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła ALUCOLOR oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ALUCOLOR, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez ALUCOLOR bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo,  o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 6. Prawo do sprzeciwu 
  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,  w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Realizacja powyższych uprawnień użytkowników serwisu może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

  W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez ALUCOLOR niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób,  że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu  w następujący sposób:

 • serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies;
 • poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu;
 • poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych,  z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. ALUCOLOR nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych portali. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ALUCOLOR.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies;
 • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć;
 • „wydajnościowe” - wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu;
 • „reklamowe” - umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 • „funkcjonalne” - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas, który jest określony  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.

W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Logi serwera

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • nazwę użytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
 • czas nadejścia zapytania,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link)  – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.06.2018 r.

Naszym założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwój technologii oraz zmiany prawa powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom w związku z czym wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.